Growth & Connection,
Identity & Society

With a deep sense of identity and inclusivity, we foster the continuous evolution of art, culture, and society. From personal, intimate stories to addressing major, current themes – our approach is always authentic, unique, creative, and innovative. Above all, always ‘Xclusiv’.

Unity in
Diversity

Stichting Xclusiv embraces the power of movement as a universal language. We dance for change, with performances that celebrate individuality, vulnerability, and love.
Our mission is to stimulate creativity and enrich the world with our art. We strive for unity in diversity, seeing everyone as equal. This is how we build connection and renewal.
Xclusiv believes in the power of cultural exchange through performing arts to bridge differences and promote unity.

Main
ANBI GEGEVENS
STICHTING XCLUSIV
Organisatie
ORGANISATIE
Stichting Xclusiv
Stichting Xclusiv onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice code en Code Diversiteit en Inclusie. Stichting Xclusiv kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van het bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

Om de besluitvorming evenwichtig en transparant te houden, mede met het oog op het voorkomen van belangenverstrengeling, is in de statuten vastgelegd dat besluiten van het bestuur genomen worden met volstrekte meerderheid der stemmen. Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar.

De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied o.a. in financieel, juridisch, fondsenwerving of programmering ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en positionering van het gezelschap. Tenminste 2 keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan twee directeuren.
Het Bestuur
HUIDIG BESTUUR
Wilma Ruis
VOORZITTER
Ivo van den Baar
SECRETARIAAT
Leonie Kalkman
Leonie Kalkman
PENNINGMEESTER
Beloningsbeleid
BELONINGSBELEID
Fair Pay
Voor de beloning van medewerkers en directie is Fair Pay de norm en wordt de CAO Toneel en Dans gehanteerd. De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de Digipacct rekentool. Fair pay wordt ook verwacht van partners, leveranciers en gezelschappen die in het kader van Stichting Xclusiv werkzaamheden verrichten.
Klachten
VERTROUWENSPERSONEN

Xclusiv is al 20 jaar een veilige haven voor kunstenaars. Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor Stichting Xclusiv. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Om dit ongewenste gedrag te voorkomen is een aantal afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Gedragscode sociale veiligheid en integriteit.

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersonen van Stichting Xclusiv. Dat hoeft niet aan de leidinggevende of collega’s verteld te worden. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen.
De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de interne contactpersonen. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan Stichting Xclusiv is er Mores Online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

VERTROUWENSPERSONEN

1. Intern (Directie): Osman Batal en Jason R. Jeandor, directie@xccc.nl
2. Intern (Bestuur): alle bestuursleden zijn hiervoor te benaderen via bestuur@xccc.nl
3. Extern (Mores Online): https://mores.online of 088-111 9950

Doneren
DONEREN
ANBI Status
Stichting Xclusiv heeft een culturele ANBI status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs; giften zijn voor 125% aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
Contact
GEGEVENS
Contact
Stichting Xclusiv
Kruisplein 318
3022 CC Rotterdam

Tel. +31-641182299
Email: info@xccc.nl
Zakelijk
IBAN: NL59INGB0007570390

BTW: 856148349B03

RSIN: 856148349
KvK: 65527720

Creativity that
Builds Bridges Between
Tradition and Aspiration

Keep moving, Keep growing

Keep moving

Main
CONTROLE
& DOWNLOADS
Doelstellingen
STATUTAIRE
Doelstellingen
Stichting Xclusiv is eind 2016 opgericht en heeft ten doel:
- Het ontwikkelen van talent en kwaliteitsbevordering van urban kunstvormen en beoefenaars;
- Het verlenen van ondersteuning en begeleiding bij de professionalisering van de urban kunstbeoefenaars en urban dansers;
- Het verlenen van een aanzienlijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de urban kunst en haar cultuur;
- Het creëren van een (digitaal) platform waarbij kunstenaars elkaar en potentiële opdrachtgevers kunnen ontmoeten;
- Het bieden van een werkplek aan toptalent.
Directie
DE DIRECTIE

Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Asterium. De dagelijkse leiding is in handen van Jason R. Jeandor (Artistiek directeur en oprichter) en Osman Batal (Zakelijk directeur en medeoprichter). De leiding werkt samen met een (semi)vaste kern en met een wisselende groep freelancers en vrijwilligers, waaronder dansers, makers en sleutelfiguren uit het werkveld.

Artistiek Directeur
Tel. +316 430 90 760
Email: directie@xccc.nl
Zakelijk Directeur
Tel. +316 411 822 99
Email: directie@xccc.nl
CijferHuis
CIJFERHUIS
Accountantskantoor
Opstelling van de definitieve jaarrekening en controle van de financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor Cijferhuis.

Account: Leo de Bakker
Voor meer informatie zie
www.cijferhuis.nl
Culturele Anbi
ANBI
Culturele Anbi
Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Creativity that
Builds Bridges Between
Tradition and Aspiration

×